DEKLARACJA PROGRAMOWA SIMP IX DEKADY

Projekt deklaracji opracował zespół pod przewodnictwem prof. Jana Kaczmarka.

Deklaracja została przyjęta przez XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 22 października 2006r.

I. KOMENTARZ WPROWADZAJĄCY ZESPOŁU PRZYGOTOWUJĄCEGO DEKLARACJĘ IX DEKADY

Zmiany ustrojowe i przyłączenie Polski do Unii Europejskiej wywierają coraz istotniejsze wpływy na całokształt rozwoju naszego kraju, a więc również wpływają na potrzebę samookreślenia się naszego Stowarzyszenia w nowych, zmieniających się warunkach rozwoju. Potwierdza to fakt, że wśród członków naszej simpowskiej społeczności, występują przykłady dążeń do modyfikacji niektórych postaw i form organizacyjnych stowarzyszenia, a wraz z tym celów i form działania, tak, aby były one współcześnie skuteczne i atrakcyjne w kształtowaniu przyszłości, bez utraty polskiej tożsamości SIMP, kształtowanej przez dziesięciolecia.

Deklaracja programowa SIMP IX dekady to:

Takie nastawienie winno być stosowane przy czytaniu i dyskutowaniu nad tekstem Deklaracji – którą należy traktować jak „Żywy organizm” podlegający ciągłej modyfikacji zgodnie z zasadą: kto chce szuka sposobów, kto nie chce szuka powodów.

 II. CHARAKTERYSTYKA STANU SIMP NA STARCIE DO IX DEKADY ISTNIENIA

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, obchodzące w 2006 roku 80-lecie swojego istnienia i działalności – jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym. Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 28 czerwca 1926 roku z inicjatywy prof. Henryka Mierzejewskiego – pracownika naukowego Politechniki Warszawskiej, który został pierwszym prezesem SIMP. Podstawą prawną działalności Stowarzyszenia jest statut, w wersji uchwalonej przez XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP, obradujący w dniach 21-22 października 2006 roku. SIMP działa zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 1989 roku o stowarzyszeniach, spełniając cztery podstawowe cechy, jakie ustawodawca przewidział dla stowarzyszeń, tj. dobrowolność, samorządność, trwałość oraz nie zarobkowy cel działalności. Jest organizacją niezależną od władz państwowych, samorządowych oraz –innych organizacji społecznych, a swoje decyzje podejmuje w sposób autonomiczny. SIMP jest organizacją pozarządową, spełniająca warunki dla tego typu podmiotów, zawarte w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku SIMP liczy 10.149 członków w tym: 6.997 inżynierów. Organizacyjnie SIMP dzieli się na 48 oddziałów terenowych oraz 25 sekcji i towarzystw naukowo-technicznych. Działalność merytoryczną SIMP wspierają wyspecjalizowane jednostki działalności gospodarczej w tym m. in. Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego, Zespół Ośrodków Doskonalenia Kadr i Oficyna Wydawnicza SIMPRESS oraz sieć kilkudziesięciu franschisingowych firm inżynierskich, która powstała w 1992 roku, jako pierwsza w kraju w obszarze usług wysokoprzetworzonych.

Podstawowe cele statutowe Stowarzyszenia spełniają także czasopisma naukowo-techniczne, z których najstarszym jest „MECHANIK”, ukazujący się od 1909 roku.

Ponadto SIMP jest wydawcą następujących czasopism:

oraz współpracuje z następującymi czasopismami naukowo-technicznymi:

SIMP jest członkiem 6-ciu niżej wymienionych organizacji międzynarodowych:

SIMP współpracuje z następującymi organizacjami zagranicznymi:

Ponadto SIMP jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, współpracuje z Akademią Inżynierską w Polsce, a także jest właścicielem Zamku w Rydzynie od 1970 roku.

III. RELACJA POMIĘDZY STATUTEM A DEKLARACJĄ SIMP IX DEKADY ISTNIENIA

Statut SIMP jest podstawowym dokumentem prawnym, obowiązujących wszystkich członków SIMP, opracowanym i dobrowolnie uchwalonym większością głosów Delegatów SIMP na ich Walnym Zjeździe. Treść i zakres Statutu jest zgodny z ustawą z 07 kwietnia 1989 roku „Prawo o Stowarzyszeniach”. Statut i pochodne od niego akty decyzyjne, obowiązują każdego członka SIMP, niezależnie od jego osobistych poglądów lub przekonań. Działania niezgodne z treścią Statutu stanowią przekroczenia, które stosownie do ich wagi – mogą być rozpatrywane w ustalonym trybie przez sądy koleżeńskie lub sądy publiczne. Deklaracja z kolei nie ma umocowania prawnego, ale ma spełniać pomocną rolę w zawodowych i społecznych działaniach członków i sympatyków SIMP. Wymaganiem podstawowym wobec Deklaracji jest, że musi ona być w całości i w każdej jego części zgodna z zapisami Statutu.

IV. SIMP W PAŃSTWIE I SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM

Światopogląd społeczno-zawodowy techników mechaników polskich może być scharakteryzowany bardzo syntetycznie w następujących słowach: - PRACUJEMY TU I TERAZ, DLA POLSKI I JEJ SPOŁECZEŃSTWA, ŻADNEGO DNIA BEZ POPRAWY, O POSTEP SPRAWIEDLIWY, O SPRAWIEDLIWOŚĆ POSTĘPOWĄ. SIMP, jako organizacja społeczna uznaje model państwa demokratycznego, to jest wolność i tolerancję dla lojalnych wobec prawa obywateli, bez względu na ich rasę, narodowość, wyznania religijne oraz poglądy polityczne. SIMP uznaje Kartę Praw Człowieka ONZ i jej analogię europejską, jako najpełniej syntetyzujące zasady etyki i moralności eko – humanistycznej. SIMP pozostaje wierny wzniosłemu przykazaniu Stanisława Staszica „Być narodowi użytecznym”. Dążeniem SIMP jest być sprawną organizacją, która jest dla swoich członków zbiorowym wychowawcą ich postaw zawodowych i obywatelskich, a dla decydentów państwowych, gospodarczych i politycznych jest społecznym ekspertem. SIMP aktywnie walczy z bezrobociem.

V. PODMIOTEM DZIAŁANIA SIMP – JEGO CZŁONKOWIE

SIMP jednoczy specjalistów z wyższym lub co najmniej średnim wykształceniem mechanicznym lub pokrewnych dziedzin, wchodzących w ramy inżynierii mechanicznej.

Członkowie SIMP dzielą się na grupy:

Oprócz etapowych grup członkowskich wyróżnia się członków honorowych, wybieranych wyłącznie spośród seniorów lub członków zwyczajnych. Ponadto Statut SIMP przewiduje grupę członków nadzwyczajnych, zagranicznych i członków wspierających. Członkiem nadzwyczajnym może być nie-inżynier, który współpracuje z SIMP i ma w tej współpracy znaczący udział. Najbardziej zasłużeni społecznie i zawodowo członkowie mogą zostać wyróżnieni przez SIMP tytułem honorowego przewodniczącego – koła, oddziału, sekcji czy towarzystwa SIMP. Oddzielną kategorią wyróżnień są odznaczenia odznakami i medalami stowarzyszeniowymi, wśród których najwyższym wyróżnieniem jest honorowa odznaka im. prof. Henryka Mierzejewskiego. „ Tylu i tacy będą członkowie, na ile i jak SIMP potrafi kształtować ich postawy i świadczyć dla nich” oraz „taki będzie SIMP, jacy będą jego członkowie” - te dwie fundamentalne tezy o sprzężeniu zwrotnym pomiędzy członkami i stowarzyszeniem powinno być nieustannie uwzględniane w działalności stowarzyszeniowej.

VI. DOSKONALENIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ SIMP

Struktura organizacyjna SIMP winna podlegać ciągłym modyfikacjom, zgodnie z życzeniami jej członków i to zarówno na szczeblu kół – „takie koło – jakiego chcą jego członkowie” jak również sekcji i towarzystw naukowo-technicznych. W ramach ciągłości pokoleniowej należy wypracować zasady i metody tworzenia i pracy kół członków aspirantów (w szkołach średnich) i członków juniorów (w szkołach wyższych) i otoczyć je aktywną opieką kół zakładowych.

VII. DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA; TECHNICZNA I PRZEDSIĘBIORCZA

Najcenniejszą wizytówką SIMP musi być jego społeczna działalność naukowo-techniczna, zgodnie ze stwierdzeniem, że inżynieria to społeczna misja cywilizacyjna. Dlatego też praca sekcji i towarzystw naukowo-technicznych SIMP, stanowiąca niekomercyjny transfer najnowszej wiedzy i techniki, wzbogacający potencjał twórczy członków SIMP i zapraszanych uczestników szkolenia, to konieczne i cenne społeczne uzupełnianie komercyjnie dokonywanego dokształcania technicznego dla przedsiębiorstw produkcyjnych i firm użytkujących sprzęt maszynowy i narzędziowy. Realizacja powyższych działań winna być realizowana poprzez organizację konferencji, seminariów i konserwatoria, a także spotkania w zakładach pracy i wydawnictwa czasopism dla członków SIMP.

VIII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI I PUBLICZNYMI W KRAJU I ZAGRANICĄ

Współpraca krajowa dotyczy:

Współpraca z zagranicznymi organizacjami społeczno-zawodowymi wymieniona w punkcie II winna nabrać jeszcze większego znaczenia z uwagi na utworzenie Europejskiego Obszaru Badawczego. W pierwszym rzędzie winna ona dotykać praktyk i stażów zawodowych dla inżynierów rozpoczynających karierę zawodową.

IX. ABY DZIAŁAĆ – TRZEBA MIEĆ

SIMP zostało uznane za stowarzyszenie użytku publicznego, dlatego może ubiegać się o dotacje na wydawnictwa naukowo-techniczne. Dofinansowanie te są jednak zbyt małe i dlatego w ramach naszej działalności należy zwiększać działania typu komercyjnego, z których przychody będą umożliwiały finansowanie całej statutowej działalności. Dlatego też bardzo ważne jest wła��ciwe dzia��anie agend SIMP oraz optymalny podział uzyskiwanych dochodów, pomiędzy jednostki bezpośrednio je zarabiające, a jednostki terenowe i Zarząd Główny.

 

 

Skrót z Deklaracji Programowej SIMP IX Dekady

opracował:

Prezes OŁ SIMP

mgr inż. Andrzej Tarka

 

Pełny tekst Deklaracji dostępny jest w siedzibie

Oddziału Łódzkiego SIMP

Ostatnia modyfikacja: 06-01-2020 21:28

St. M. © - 2020

Optymalizowano do rozdzielczości: 1024x765