REGULAMIN PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO SIMP

 ZAKRES OBOWIĄZKÓW DLA CZŁONKÓW PREZYDIUM

1.Postanowienia ogólne

Prezydium Zarządu Oddziału składa się z prezesa Oddziału, wiceprezesów, sekretarza, zastępcy sekretarza i skarbnika.

Prezydium Zarządu kieruje działalnością Oddziału w okresach między posiedzeniami Zarządu.

Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

W zebraniach Prezydium  z głosem doradczym udział biorą:

2.Kompetencje Prezydium Zarządu

Dokonywanie zmian oraz wstępna akceptacja projektów schematu organizacyjnego Oddziału przed przedstawieniem do zatwierdzenia Zarządowi.

Nadzór nad przygotowaniem sprawozdania finansowego Oddziału, przedstawienie sprawozdania do akceptacji Zarządowi.

Proponuje wysokości nagród w organizowanych przez Oddział konkursach do akceptacji Zarządu.

Prowadzi inne działania statutowe.

3.ZAKRES OBOWIĄZKÓW

     Prezes Oddziału

Prezes jest wybierany w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału.

 

     Wiceprezes ds. Naukowo-Technicznych

3.3.Wiceprezes ds. Organizacyjno-Szkoleniowych

3.4.Wiceprezes ds. Ekonomiczno-Finansowych – Skarbnik

3.5.Sekretarz (zastępca sekretarza)

Ostatnia modyfikacja: 06-01-2020 21:28

St. M. © - 2020

Optymalizowano do rozdzielczości: 1024x765